Doprava Zdarma

Zásady vrácení peněz

Právo na odstoupení od smlouvy pro spotřebitele
(Spotřebitelem je jakákoli fyzická osoba, která uzavírá právní transakci za účelem, který není převážně obchodní ani nezávislou profesní činností.)

Právo na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení
Máte právo zrušit tuto smlouvu do čtrnácti dnů bez udání důvodu.
Lhůta pro odstoupení je čtrnáct dní ode dne,

 

- kdy jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí osoba, která není přepravcem, převzali zboží, pokud jste objednali jedno nebo více zboží v rámci jednotné objednávky a zboží nebylo dodáno jednotně;

- kdy jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí osoba, která není dopravcem, převzali poslední zboží za předpokladu, že jste objednali několik zboží v rámci jedné objednávky a toto zboží je dodáváno samostatně;

- kdy jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí osoba, která není přepravcem, převzali poslední dílčí zásilku nebo poslední kus za předpokladu, že jste objednali zboží dodávané v několika dílčích zásilkách nebo kusech;

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení, musíte nám (Sport Raith, Hohenzollernstraße 1, 94252 Bayerisch Eisenstein, Telefonnummer: +49 (9925) 902026, E-Mail-Adresse: sport-raith@t-online.de) zaslat jasné prohlášení (např. dopis zaslaný poštou, faxem nebo e-mailem) o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.


Ke splnění termínu zrušení stačí zaslat oznámení o uplatnění práva na zrušení před uplynutím čtrnácti denní lhůty pro odstoupení.

Důsledky odstoupení od smlouvy


Pokud od této smlouvy odstoupíte, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplývají z výběru jiného typu doručení, než je nejlevnější standardní doručení nabízené námi), které mají být splaceny okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o Vašem zrušení této smlouvy. Pro toto vrácení použijeme stejné platební prostředky, jaké jste použili pro původní transakci, pokud s Vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; V žádném případě vám nebudou za tuto splátku účtovány žádné poplatky.

Můžeme odmítnout vrácení platby, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud odešlete zboží před uplynutím lhůty čtrnácti dnů.

Nesete bezprostřední náklady na vrácení zboží.

Za jakoukoli ztrátu hodnoty zboží musíte zaplatit, pouze pokud je tato ztráta hodnoty způsobena manipulací se zbožím, která není nutná ke kontrole stavu, vlastností a funkčnosti zboží.

Důvody pro vyloučení nebo ukončení platnosti smlouvy o odstoupení

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje

- na dodání zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které je jasně přizpůsobeno jeho osobním potřebám;
- na dodání zboží, které se může rychle zkazit nebo jehož datum spotřeby by bylo rychle překročeno;
- u dodávek alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření smlouvy, ale která může být dodána nejdříve 30 dnů po uzavření smlouvy a jejichž aktuální hodnota závisí na výkyvech trhu, na které nemá podnikatel žádný vliv;
- na doručování novin, časopisů nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném.

Právo na odstoupení se předčasně ruší

- pro dodávku zapečetěného zboží, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla jeho pečeť po dodání odstraněna;
- pro dodání zboží, pokud bylo po dodání kvůli jeho povaze nerozlučně smícháno s jiným zbožím;
- pro dodávku zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud byla po dodání pečeť odstraněna.


Muster-Widerrufsformular (Download)

Příjemce odvolání

Sport Raith
Hohenzollernstraße 1
94252 Bayerisch Eisenstein
Německo

+49 (9925) 902026
sport-raith@t-online.de

Obsah odvolání

Já / my  tímto odvolávám/ me smlouvu uzavřenou mnou / námi
o nákupu následujícího zboží:
[přesný popis vráceného zboží / služeb]


přijato dne: [datum dodání / služby]

Spotřebitel

[Oslovení]
[Příjmení]
[Jméno]

[Ulice a číslo domu]
[PSČ + Město]
[Země]
[E-Mail]

Datum odvolání: [Datum odvolání]

_____________________
Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze při oznámení na papíře)